Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym takapaka.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Tomasz Korona prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ministerstwo Gadżetów Tomasz Korona w Katowicach wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
pod adresem al. Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice NIP: 6391474164 REGON: 240340193 oraz Rafał Borcz prowadzący działalność gospodarczą pod adresem al. Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6442311616 REGON: 241658098 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarcza pod nazwą „Ministerstwo Gadżetów s.c." .

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności
i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator
z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem
i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie
są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ministerstwo Gadżetów s.c. reprezentowane przez Tomasza Koronę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ministerstwo Gadżetów Tomasz Korona w Katowicach  al. Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice oraz Rafała Borcza prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem al. Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice

Al. W. Korfantego 191c, 40-153 Katowice

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@takapaka.pl
 • poczty tradycyjnej - Al. W. Korfantego 191c, 40-153 Katowice
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem https://www.takapaka.pl/kontakt
 • telefonu +48 32 7244851

 

Dla jakich celów zbieramy informacje ?

Wasze dane osobowe, mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży;
 2. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu w przypadku założenia przez Ciebie takiego konta;
 3. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży;
 4. przyjmowania i obsługi spraw związanych z realizowanymi umowami, zgłoszeniami  
  i zapytaniami kierowanymi do Nas (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu);
 5. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie
  z postanowieniami Naszego Regulaminu oraz przepisami prawa;
 6. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes;
 7. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Was,
  w związku z potrzebą rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem;
 8. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem Waszych aktywności i preferencji, co stanowi  Nasz prawnie uzasadniony interes;
 9. prowadzenia analiz statystycznych;
 10. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
  i rachunkowych;
 11. organizacji konkursów i programów lojalnościowych -szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 12. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera – jeśli wyraziłeś odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
 13. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych
  w Polityce Plików Cookies obowiązującej na  Naszej stronie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

 1. konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień
  i zawieraniu Umowy Sprzedaży;
 2. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. przez przystapienie do Newslettera  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas, np. gdy na bazie przepisów podatkowych
  lub rachunkowych musimy rozliczać zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

 

 

Jakie dane osobowe zbieramy

 • Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, lub składaniu Zamówień 
  w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP])
  oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego
 • Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania
  z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji
 • Dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach
 • Inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Waszą w Internecie

 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Was, oraz profilowaniu, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu
na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

W przypadku przetwarzania przez Nas danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Ciebie przysługuje Ci prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Was. Dane osobowe będą usunięte
w następujących przypadkach:

 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Waszej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat od ostatniego kontaktu (kontakt nieaktywny)
 • po uzyskaniu informacji, że przetwarzane dane są nieaktualne lub niedokładne

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

 

Odbiorcy danych osobowych

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies, będziemy potrzebowali udostępnić Twoje dane osobowe następującym odbiorcą:

 

 • podmiotom zajmującym się transportem i doręczeniem Wam zamówionych Towarów
 • podmiotą świadczącym usługi księgowo-kadrowe
 • podmiotom dostarczającym oprogramowanie niezbędne do wykonywania dla Was naszych usług
 • podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane
 • agencji marketingowej obsługującej operację wysyłki np. newslettera

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, pełny i aktualny wykaz odbiorców znajdziesz poniżej.

 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Realizując prawa osób, których dane przetwarzamy, wprowadzamy proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości
o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), możemy zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

 

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Nieprzetwarzanie

 

Informujemy Cię o tym, że nie przetwarzamy danych Cię dotyczących, jeśli zgłosisz żądanie

dotyczące Twoich praw.

 

Odmowa.

 

Informujemy Cię, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia Twojego żądania i o Twoich prawach z tym związanych.

 

Dostęp do danych

 

Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do swoich danych, informujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielamy Ci  dostępu do danych Cię dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych nie uznajemy  za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

 

 

 

Sprostowanie danych

 

Dokonujemy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić sprostowania danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz nieprawidłowości danych, których sprostowania się domagasz W przypadku sprostowania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

 

Uzupełnienie danych

 

Uzupełniamy i aktualizujemy dane na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. nie musimy przetwarzać danych, które są nam zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Nas procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 

Usunięcie danych

 

Na Twoje żądanie, usuwamy dane, gdy:

1)     dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

2)     zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3)     osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

4)     dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5)     konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

W przypadku usunięcia danych informujemy Cię o odbiorcach Twoich danych, na Twoje żądanie.

 

Ograniczenie przetwarzania

 

Dokonujemy ograniczenia przetwarzania danych na Twoje żądanie gdy:

a)     kwestionujesz prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, której dane dotyczą, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c)      nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)     osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po Naszej stronie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich,
bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Informujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

 

Przenoszenie danych

 

Na Twoje żądanie wydajemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Cię, które dostarczone przez Ciebie na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy w Naszych systemach informatycznych.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji.

Jeżeli zgłosisz umotywowany  Twoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych, a dane przetwarzane są przez Nas w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw,
o ile nie zachodzą po Naszej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
  z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
  ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia

Cele

W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej, to znaczy w USA

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności – za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl – przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie
 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA
 • określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA
 • analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick – przez Google Inc. z siedzibą w USA
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
 • w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu
  lub objęcia zakupów ochroną Kupującego przez: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c
 • prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl – przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • informowania Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię wśród Klientów za pomocą serwisu skapiec.pl przez Skąpiec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego pobieranych
  z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl – przez Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą
  we Wrocławiu
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com – przez LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych przy użyciu narzędzia addthis.com – przez AddThis Inc. z siedzibą w USA
 • ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia skype.com – przez Microsoft Corporation z siedzibą w USA
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA
 • zamieszczania opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu – przez Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

 Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje
o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

Lista dostawców usług, z których korzystamy przy prowadzeniu sklepu internetowego

Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Prezentowanie i wyrażanie opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

ü             GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie

Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA

Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

Google Inc. z siedzibą w USA

Określanie profilu Klientów –

Google AdSense oraz Google Adwords

Google Inc. z siedzibą w USA

Analizowanie aktywności Klientów

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

Instagram LLC. z siedzibą w USA

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

SMSApi

Wysyłanie SMS do klientów

SmartMage Sp. z o.o.

 

Interaktywna agencja

webePartners Sp. z o.o

Program Partnerski

Home.pl
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Dostawca usług hostingowych i poczty elektronicznej

Baselinker Sever - Sewer Skrzypiński
Bonczyka 4/3
51-138 Wrocław

Zarządzanie sprzedażą interrnetową

Oktawave Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44a (Platinium 5)
02-672 Warszawa

Dostawca serwera

Podarujdrzewko.pl
Synagogalna 4
09-400 Płock

 Realizacja zamówień przez firmę zewnętrzną

SUNEN Sp. z o.o. ul. Wrocławska 114,81-530 Gdynia,

Realizacja zamówień przez firmę zewnętrzną